HYOGO

KAMINE KYUKYORIUCHI-TEN
49 Harima-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, 650-0036, Hyogo